CLAUSTRE

El consell escolar de l'Institut Les Vinyes el componen els següents membres del claustre:

a) El director del centre, que n'és el president.
b) El cap d'estudis.
c) Un nombre de professors, elegits pel claustre, que no pot ser inferior a un terç del total dels components del consell.
d) Un representant del personal d'administració i serveis del centre.
e) El secretari del centre, que actua com a secretari del consell, amb veu i sense vot.

Una vegada constituït el consell escolar del centre, aquest ha de designar una persona que impulsi mesures educatives que fomentin la igualtat real i efectiva entre homes i dones.