Missió, visió i valors


La missió de l’institut Les Vinyes és proporcionar a l’alumnat una educació, formació i orientació de qualitat que els permeti créixer no només a nivell intel·lectual sinó personal d’acord als requeriments de la societat actual. És un centre situat en un entorn bàsicament obrer que compta amb trenta anys de tradició i un equip humà molt estable. Un centre que s’ha adaptat a les necessitats del sistema educatiu i ha anat creixent amb el barri.

La finalitat última del centre és educar, formar i orientar els alumnes com a persones responsables amb esperit crític i reflexiu dins d’uns valors democràtics, facilitar la seva integració social i la seva inserció laboral.


La visió
L’institut Les Vinyes vol ser un centre de qualitat, emprenedor i actiu, amb reconeixement social, que potenciï el coneixement de llengües estrangeres i l’ús de les noves tecnologies així com la pràctica esportiva. Un centre que vetlli per les necessitats no només del alumnat i de les seves famílies sinó per les de les empreses amb les que col·laborem de manera que el nostre alumnat sigui competent dins d’uns valors laics de llibertat i tolerància.


Els valors que volem desenvolupar i potenciar són:

  • Els valors democràtics, el civisme i les bones maneres que facilitaran les nostres relacions personals i interpersonals i la nostra interacció amb el medi.

  • La diversitat i la igualtat, el respecte per les diferents característiques personals (culturals, religioses, sexuals...)

  • La cultura de l’esforç que és necessària per superar les fites diàries.

  • El respecte pel medi ambient necessari en una societat sostenible.

  • Els hàbits saludables entenent la salut com un bé del qual s’ha de tenir cura i fomentant l’esport amb l’Associació Esportiva del centre.