El nostre institut participa al projecte GEP: Generació Plurilingüe. La finalitat d’aquest programa és millorar la competència en llengües estrangeres de l’alumnat, afavorint el seu creixement acadèmic i posterior inserció laboral, i capacitant-lo per interactuar amb el món en diverses llengües i de manera crítica. 

L’acció principal d’aquest programa s’orienta a incrementar el temps d’exposició de l’alumnat a les llengües estrangeres curriculars en matèries que no són de llengua pròpiament, com ara a ciències.

D’aquesta manera, el professorat de l’institut ha desenvolupat més de 30 activitats diferents a àrees com ara: biologia i geologia, llengua castellana, matemàtiques, física i química, projectes i altres en el cas d’ESO i Batxillerat. A nivell de Cicles Formatius, també s’ha desplegat un ampli ventall d’activitats. L’objectiu és que la llengua estrangera impregni la vida acadèmica de l’alumnat.

D’altra banda, aquest projecte exerceix una sinergia amb altres de l’institut, com ara Erasmus. GEP és un projecte de centre, on gran part del professorat està implicat activament, però compta amb un equip impulsor, format per:

 

GARCÍA, Manel (GEP anglès)

Cicles Formatius de Grau Mig (Sanitàries)

MORENO, Maite (GEP anglès)

Departament de Física i Química

 

Per a més informació, podeu contactar qualsevol d’aquests dos docents.