CAPS DE DEPARTAMENT
MATEMÀTIQUES
CIÈNCIES EXPERIMENTALS
CIÈNCIES SOCIALS
LLENGUA I LITERATURA CATALANA
LLENGUA I LITERATURA CASTELLANA
LLENGÜES ESTRANGERES
EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA
EDUCACIÓ FÍSICA
MÚSICA
TECNOLOGIA
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
AUTOMOCIÓ
IMATGE PERSONAL
SANITÀRIES
FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

Laura Gómez
Sonia Terol
Cristina Méndez
Eva Alquezar
Elena Rodríguez
Ana Pons
Brisa Alcántara
Fernando Viso
Tomàs Giró
Jesús Alastuey
Laura Rey
Rubén Sánchez
Marta Bayà
Ana Cabellos
Lorena Abella